طراحی سایت همیاری کوثر (بانک ملی)

توضیحات:

موسسه همیاری کوثر بر اساس نیت خیرخواهانه و با هدف تامین رفاه اعضای خانواده بزرگ بانک ملی ایران در اسفند ماه سال 1374 تاسیس شد.  

موضوع موسسه، تامین آتیه و کمک به امور رفاهی و درمانی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک ملی ایران و افراد تحت تکفل آنان می باشد.

مشاهده وب سایت همیاری کوثر

نظر جدید
0%